KONKURS DRZEWO POKOLEŃ

Konkurs ma na celu wyłonienie oraz uhonorowanie działań i inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia osób starszych. Walka z dyskryminacją, zapobieganie niepełnosprawności, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym oraz ekonomicznym społeczeństwa, to tylko niektóre z najczęściej wymienianych wyzwań, przed jakimi stają osoby starsze. Dlatego projekty realizowane w obszarze zdrowego i aktywnego starzenia się, wszelkie inicjatywy, które mogą zwrócić uwagę na problemy osób w podeszłym wieku, a także działalność polegająca na dostarczaniu produktów, usług i rozwiązań, przyczyniających się do poprawy warunków i jakości życia seniorów, są dziś tak bardzo istotne.

NAGRODA

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych zgłoszeń w danej kategorii, tworząc w ten sposób listę nominowanych. Finaliści zostaną wyłonieni w drodze głosowania internetowego. Każdy z nich otrzyma Dyplom, Zwycięzca zostanie również uhonorowany statuetką.

KATEGORIE

Samorząd

Jednostki samorządu terytorialnego (tj. gminy, powiaty, województwa) oraz samorządowe jednostki organizacyjne (tj. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej);

Organizacja pozarządowa

Podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817)

Senior-lider

Osoby fizyczne lub grupy nieformalne

Nagroda specjalna

Przyznawana za całokształt działalności oraz specjalne osiągnięcia. Przyznanie nagrody w tej kategorii nie jest obowiązkowe i odbywa się poza procedurą konkursową.

ORGANIZATORZY

Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

MIEJSCE GALI

Gala Konkursu Drzewo Pokoleń odbędzie się w Auli 1000 Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.